tehuda

31 ינו' 2011

מהפקולטה למשפטים לספר החוקים

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:51 קטגוריות: חדשות האוניברסיטה, עמוד הבית

ברכות וכבוד רב לד"ר אורן גזל-אייל מהפקולטה למשפטים, לפקולטה וכמובן לאוניברסיטה.  חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, שעבר כבר בקריאה שניה ושלישית מבוסס על הצעת חוק של ד"ר גזל-אייל לסגירת תיקים פליליים.

החוק קובע שורה של סמכויות אכיפה חדשות לאכיפת דיני ניירות ערך. פרק ח'1 לחוק, שכותרתו פרק "הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים",  ופרק ט'1, הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים, מבוססים על הצעת חוק שפורסמה במאמרו של ד"ר גזל-אייל: "הסדרי ענישה - הצעה להליך חדש", עיוני משפט ל 125-187 (2006). ההצעה המקורית מתייחסת  לכל ההליכים הפליליים אך אומצה, בשלב זה, רק על הליכים בתיקי ניירות ערך.

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |