tehuda

19 אפר' 2017

פרח השבוע: נורית הלב

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 14:43 קטגוריות: עמוד הבית

מתוך 18 מיני הנורית המצויות בארץ רק אחת היא כתומה-אדומה (נורית אסיה) וכל השאר צהובות. לרוב המינים כותרת מבריקה כאילו נמרחה בחמאה (השם האנגלי לסוג הואButtercup שפירושו "גביע חמאה"). נמצא שעלי הכותרת של מיני נורית השכבה החיצונית (האפידרמיס) מכילים צבענים ופניהם חלקים במיוחד, מתחתיהם מצויות שכבות אויר ועמילן המפזרות את האור החודר דרכם. התוצאה היא שהכותרת פועלת כמו מראה קעורה המרכזת את האור החוזר כלפי מרכז הפרח ומקנה את אפקט הברק, שמעצים את בהירות האור החוזר במידה קטנה בלבד. יש חוקרים הסבורים שדי בכך כדי להגביר את הנראות של הפרח בעוד אחרים סבורים שהבדל הזה קטן מיכולת ההבחנה של הדבורים. הועלתה השערה שריכוז האור גורם לחימום מרכז הפרח, שם מצויים אברי הרבייה, ובכך לזירוז נביטת גרגרי האבקה (כפי שידוע לנו מכלנית מצויה).
כמה מיני נורית גדלים במקווי מים רוחשי צפרדעים הנוחתות, לפעמים, על הצמחים. היוונים הקדמונים סברו לכן, שמוצאן  מהצמח והעניקו לנורית את השם Ranunculus שפירושו "צפרדע קטנה" וזה שם הסוג עד ימינו. לנורית הלב ציצת שורשים אוגרים שהזכירו לאבותינו הקדמונים טחורים ולכן שימשו לריפויים, לפי הרעיון של ריפוי דומה בדומה. כל מיני הנורית רעילים, על כל חלקיהם. מגע עם מוהל הצמח עשוי לגרום להופעת שלפוחיות. ידועים מקרי הרעלה של צאן ובקר כתוצאה מאכילת נוריות.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני
צילום: יעקב גרסון

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |