tehuda

10 מאי 2017

פרח השבוע: טבורית מצויה

מאת: מערך תהוד"ה בשעה: 8:28 קטגוריות: עמוד הבית

קל לזהות את הטבורית הנטויה לפי העלים העגולים המחוברים לפטוטרת בשקע הנמצא במרכז העלה, מעין טבור. מכאן שמותיה בשפות שונות. לקודמינו הזכיר העלה צורה של כליה ובהתאם לרעיון של "ריפוי דומה בדומה", משמש הצמח (עד היום וללא הוכחה מדעית) לריפוי דלקות ואבני כליה. בית הגדול הנפוץ של הטבורית הוא כיסי עפר בסלעים ובקירות כאשר היא מגלה חיבה רבה לאתרים ארכאולוגיים. אפשר למוצאה גם בכיסי עפר במדבר בעלי משק מים משופר. בבתי גידול אלו מצויים לפחות עשרים מינים ים- תיכוניים ששרדו שם מתקופות לחות קדומות מלפני התפשטות המדבר צפונה.
לבני משפחת הטבוריים יש מנגנון הטמעה ייחודי המאפשר חסכון במים. העלה קולט את האור בשעות היום אך התהליכים הכימיים של קיבוע הפחמן ויצירת הסוכרים מתבצע בלילה. מאחר והתהליך דורש חילוף גזים עם הסביבה, פתיחת הפיוניות בלילה, כאשר אין קרינה ישירה, מונעת איבוד מים. העלים מצטיינים גם בשכבת הגנה (קוטיקולה) עבה ובעלים בשרניים כתוצאה מאגירת מים. לימים נתגלה שמנגנון שכזה הופיע כמה פעמים בה במהלך האבולוציה, גם במשפחות אחרות כמו צבריים, חלבלוביים ודגניים ומאפשר לרבים מהם לשרוד בתנאי יובש קיצוני כמו זה השורר במדבריות.
עמוד הפריחה עשוי לשאת עד בכמאה פרחים ירוקים דמויי כד הנוטים מטה. ההבדלים במספר הפרחים בין הפרטים השונים הוא גדול ומבטא את ממדי הפקעת וכמות חומרי האגירה שהיא צברה. בחורף.

טקסט: פרופ' אמוץ דפני

צילום: נעם עביצל

לא ניתן להגיב לפוסט.

טראקבק |